1. Określenie tematu, zakresu i założeń do projektu.

2. Sformułowanie oferty zawierającej zakres, cenę i harmonogram projektu

3. Opracowanie i podpisanie umowy przez INNO+NPD i Zamawiającego

 

1. Analiza rynku, rozpoznanie konkurencji, wybór strategii projektowej

2. Stworzenie koncepcji wstępnych, z których jedna wybrana będzie rozwinięta w dalszym etapie projektu.

3. Ew. dopracowanie koncepcji, uwzględniające uwagi Zamawiającego

Zależnie od potrzeb etap koncepcyjny jest prezentowany w formie opisu, makiet, szkiców, wydruków kolorowych lub prezentacji.

Ostateczne dopracowanie wybranej koncepcji. Dopracowanie detali, opracowanie dokumentacji wzorniczej, umożliwiającej wykonanie dokumentacji wykonawczej.

Etap końcowy przekazany jest w postaci dokumentacji 2D lub 3D, ew. modeli lub prototypów.

 

Projekt końcowy może odnosić się do:

A. jednego produktu
B. linii (grupy, serii) produktów
C. strategii wzorniczej firmy

1. Prace organizacyjne, w zależności od typu projektu

2. Nadzór nad tworzeniem dokumentacji wykonawczej

3. Nadzór i konsultacje przy realizacji prototypów

4. W zależności od typu projektu: prace operatorskie i materiały dla drukarni lub dokumentacja dla modelarni lub prototypowni

5. Nadzór nad wdrożeniem do produkcji

Uzupełnieniem naszej oferty może być:
- dokumentacja wykonawcza
- modele imitacyjne lub przedprototypy
- małe serie testowe
- współpraca przy realizacji badań konsumenckich

Umowa:
zależnie od zakresu prac, strategii Klienta i innych okoliczności podpisujemy jeden z wariantów umowy:
A. umowa o dzieło ze sprzedażą autorskich praw majątkowych na określonych polach.
B. umowę licencyjną
C. umowę ramową - na stałą współpracę rozszerzaną aneksami lub zleceniami.

W każdej umowie podstawowym załącznikiem są założenia (brief), informacje projektowe oraz dostarczone materiały jako wytyczne dla dalszych prac projektowych. Umowa proponowana przez INNO+NPD określa czas realizacji projektu, zakres, cenę i formę przekazania projektu.